Condicions Generals de Contractació

 

Condicions del Subministrament d’Electricitat

Definicions Prèvies

Definicions Prèvies

Empresa Comercialitzadora: és l’Empresa responsable de vendre al Client l’energia consumida per aquest en el seu habitatge o local.

Empresa Distribuïdora: és la propietària de les xarxes de distribució, responsable de gestionar l’alta de subministrament i el canvi de comercialitzador després de la petició d’aquest, de fer arribar l’energia a l’habitatge o local del Client a través de les seves xarxes, així com de la qualitat i continuïtat de l’energia subministrada.

Contracte d’Accés de Tercers a la Xarxa (o Contracte ATR): és el contracte que l’Empresa Comercialitzadora signa amb l’Empresa Distribuïdora en nom del Client perquè aquest pugui rebre energia per mitjà de la xarxa elèctrica.

Punt de subministrament: el punt en el qual s’efectua la mesura del consum de l’energia elèctrica en l’habitatge o local del Client.

CUPS: és el Codi Universal de Punt de Subministrament, que identifica el Punt de Subministrament d’energia elèctrica.

Peatges (o peatge d’accés): són preus regulats destinats a recuperar els costos de les xarxes de transport i distribució i són determinats per la CNMC. Consta d’un terme de potència i d’un terme d’energia, sent preus diferenciats per trams horaris, tant per a la potència -aquesta dependrà de la potència contractada- com per al consum -aquesta dependrà del volum consumit en cada període-.

Càrrecs: són els preus regulats destinats a cobrir la resta de costos regulats, com ara el finançament de les renovables, el sobrecost de producció d’energia en els territoris no peninsulars o les anualitats del dèficit, i són determinats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Consta dels mateixos termes que els Peatges.

Tarifa d’accés: consisteix en la tarifa que resulta d’aplicació al Client en funció de la potència contractada per al seu subministrament. Segons la tarifa d’accés es determinen els peatges i els càrrecs d’accés aplicats.

 1. Objecte

1.1 Objecte: l’objecte del contracte actual és el subministrament d’energia elèctrica per part del Comercialitzador en el Punt de Subministrament del Client, corresponent a la direcció indicada en l’apartat “Punt de Subministrament” de les Condicions Particulars, a canvi del pagament per part del Client del Preu del Contracte. El Client manifesta i declara que és l’efectiu titular del Punt de Subministrament.

1.2 Dades facilitades pel Client: el Client és l’únic responsable de la veracitat de les dades que ha facilitat per a la formalització del Contracte. Si la tarifa i/o la potència indicada en les Condicions Particulars del Contracte no coincideixen amb les que disposa l’Empresa Distribuïdora, el Comercialitzador facturarà sobre la base de la potència i/o tarifa remeses per l’Empresa Distribuïdora. La sol·licitud expressa per part del Client d’una variació en la tarifa i/o en la potència contractada serà tramitada pel Comercialitzador i la seva aplicació quedarà subjecta a la conformitat de l’Empresa Distribuïdora. El Comercialitzador no serà responsable de qualsevol rebuig o retard en la tramitació del canvi de potència i/o tarifa que no li fos imputable.

1.3. Contractació Electrònica:

 1. a)El Contracte se celebra electrònicament, sent vàlid des del moment del registre del consentiment mitjançant l’acceptació expressa del Client en el procés de contractació. L’enviament per mitjans electrònics (e-mail) del Contracte al Client tindrà la consideració de confirmació documental del consentiment previ atorgat.
 2. b)El Contracte s’ha posat a la disposició del Client abans que aquest quedi vinculat a aquest. Per això, la informació continguda en el present document ha de considerar-se amb caràcter general informació precontractual.
 3. c)Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i/o codis, en els termes que s’hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal del mateix durant tota la relació contractual.
 4. d)El Client podrà accedir a les seves dades contractuals i altres documents generats durant la relació contractual accedint al seu compte de Client que ell mateix ha creat en el lloc web per a fins de contractació.

1.4. Durada del Contracte: el Contracte entrarà en vigor el dia en què el Client presti efectivament el seu consentiment i farà efecte en la data d’activació del subministrament per part de l’Empresa Distribuïdora. El Contracte tindrà la durada indicada en les Condicions Particulars, des de l’activació del subministrament i s’entendrà prorrogat tàcitament per períodes d’igual durada, excepte renúncia expressa de qualsevol de les Parts a la renovació tàcita del Contracte. Per a això últim, la Part renunciant notificarà per escrit mitjançant notificació fefaent a l’altra la seva voluntat de no prorrogar el Contracte amb un preavís mínim d’un (1) mes al venciment del Contracte Inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. No obstant això, en el cas que l’accés a xarxa sigui en Baixa Tensió, el termini del citat preavís serà de mínim quinze (15) dies, al venciment inicial del Contracte, o en qualsevol moment a partir de les pròrrogues.

Tot això sense perjudici de la possibilitat de procedir a la terminació anticipada del Contracte segons es contempla en la clàusula “Suspensió de Subministrament”. En qualsevol cas, el Client serà responsable del pagament al Comercialitzador de la totalitat de les factures de subministrament que s’originin fins a la data de baixa efectiva del Contracte. Aquesta data és comunicada al Comercialitzador per l’Empresa Distribuïdora i significa la data efectiva de finalització del Contracte entre el Client i el Comercialitzador.

1.5. Qualitat i continuïtat de Subministrament: el subministrament haurà de realitzar-se en les condicions de qualitat establerts en la normativa vigent atesa la continuïtat del subministrament i a la qualitat del producte. L’Empresa Distribuïdora és la responsable de complir amb els índexs de continuïtat i qualitat en el subministrament elèctric així com de les conseqüències derivades del seu incompliment, de conformitat amb el Capítol II del Títol VI del Reial decret 1955/2000, les dades d’identificació del qual apareixen en les Condicions Particulars del Contracte i en les factures. El Comercialitzador tramitarà enfront de l’Empresa Distribuïdora les reclamacions dels descomptes que l’Empresa Distribuïdora ha de satisfer al Client si es produïssin incompliments en la qualitat i continuïtat de subministrament, sobre la base del que es disposa en l’RD 1955/2000, o normativa que modifiqui o substitueixi.

1.6. Equip de Mesura (Comptador): El Client haurà de tenir instal·lat un Equip de Mesura que haurà de complir amb el que s’estableix en l’RD 1110/2007 o legislació que el substitueixi, sent el mateix responsable de la seva custòdia. L’Empresa Distribuïdora és la responsable de la lectura del Punt de Subministrament. El Comercialitzador tindrà en compte la lectura del consum corresponent, realitzada per l’encarregat de la lectura, responsable d’aquesta, de conformitat amb l’RD 1955/2000 i posteriors modificacions. L’esmentat equip servirà per a realitzar la lectura de l’energia consumida pel Client. L’Equip de Mesura podrà ser propietat del Client o de l’empresa Distribuïdora, i en aquest cas, podrà disposar del mateix com a arrendatari. El Client notificarà immediatament al Comercialitzador qualsevol incidència que aquest pogués detectar en el funcionament de l’Equip de Mesura. En el cas que (i) l’Equip de Mesura funcionés de manera deficient o fallés i no es disposés de les dades de consum complets per a qualsevol dels períodes o dades horàries (segons aplicació), (ii) les dades registrades per l’Equip de Mesura fossin il·legibles, o (iii) l’Empresa Distribuïdora no llegís l’Equip de Mesura, el Comercialitzador realitzarà una estimació de l’energia consumida pel Client, en funció del que s’estableix en la clàusula Facturació del contracte actual. El Client no haurà de manipular l’Equip de Mesura i permetrà al Comercialitzador i a l’Empresa Distribuïdora l’accés al mateix en tot moment, a l’efecte de realitzar les lectures necessàries per a la facturació de l’energia consumida pel Client, examinar el seu funcionament i realitzar o bé supervisar les tasques de manteniment.

1.7. Canvi de Titularitat del Contracte: sempre que el Client hagués complert amb tots els pagaments deguts, podrà sol·licitar al Comercialitzador el canvi de titular del Contracte. El canvi de Titularitat quedarà condicionat al compliment de les condicions suspensives disposades en la clàusula Condicions suspensives. En cas que el canvi de Titularitat impliqui un canvi d’activitat o un canvi en les condicions respecte al subministrament contractat, haurà de ser comunicat al Comercialitzador mitjançant l’enviament de la documentació acreditativa.

 1. Contracte d’Accés per Tercers a la Xarxa de Distribució

Mitjançant la signatura d’aquest Contracte, el Client autoritza el Comercialitzador perquè el representi com a substitut o mandatari davant l’Empresa Distribuïdora, per a subscriure amb aquesta última el Contracte ATR així com realitzar les gestions necessàries per al bon fi del subministrament en nom del Client. L’empresa Distribuïdora podrà requerir al Client el dipòsit de garanties, el qual li serà repercutit al Client en la factura.

El Client també autoritza i consent al Comercialitzador per a poder modificar les condicions del contracte ATR davant l’Empresa Distribuïdora, ja sigui a sol·licitud del Client o per pròpia iniciativa, sempre que no afectin la qualitat i garantia del subministrament elèctric del Client, tot això per al bon fi del Contracte, donant l’opció al Client de mantenir les condicions contractades fins a la finalització del contracte o la seva pròrroga. Aquestes modificacions podran incloure canvis en la Tarifa d’Accés, en la potència contractada, sol·licitant la instal·lació de maxímetre o d’un nou equip de mesura. En cas que aquests canvis siguin sol·licitats a iniciativa del Comercialitzador, aquest últim assumirà el cost dels drets d’enganxament. El Client accepta que una vegada finalitzi el Contracte mantindrà les condicions del contracte d’accés que tingués en aquest moment, assumint el Client els costos de qualsevol canvi en el Contracte ATR.

 1. Condicions econòmiques

3.1. Preu: El “Preu del Contracte” està indicat en les Condicions Particulars, i inclou:

 1. a)Terme de Potència (en €/kW/any): És el fixat en les Condicions Particulars. Dins del mateix s’inclou el terme de potència dels peatges i els càrrecs establerts per l’organisme competent. Els peatges i càrrecs seran actualitzats automàticament quan els mateixos variïn segons la normativa vigent a cada moment.
 2. b)Terme d’Energia (en €/kWh): És l’establert en les Condicions Particulars. Dins del mateix s’inclou el terme d’energia dels peatges i càrrecs, establerts per l’organisme competent. Els peatges i càrrecs seran actualitzats automàticament quan els mateixos variïn segons la normativa vigent a cada moment.
 3. c)Cost Lloguer d’Equip de Mesura: serà el que repercuteixi l’Empresa Distribuïdora o l’arrendador al Comercialitzador. Els impostos aplicables no estan inclosos dins del Preu del Contracte, sent actualment repercutibles l’Impost de Valor Afegit i l’Impost Especial d’Electricitat.
 4. d)Qualsevol altre concepte inclòs en les Condicions Particulars dins de l’apartat Preu del Contracte.

El Client faculta al Comercialitzador a ajustar el Preu del Contracte d’acord amb les variacions dels valors regulats que poguessin aprovar-se o modificar-se durant el període de vigència del contracte actual, inclosos nous costos per a l’activitat de comercialització, que seran traslladades automàticament als preus, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals.

3.2. Costos no inclosos en el Preu del Contracte: serà repercutit al Client qualsevol valor no inclòs en el Preu del Contracte reclamat per l’Empresa Distribuïdora en relació amb el Punt de Subministrament, especialment els costos deguts a refacturacions de consums o que siguin resultat d’actes d’inspecció. Seran igualment repercutibles al Client i es facturaran igualment, i, per tant, no s’inclouen en el Preu del Contracte: el dipòsit de garantia, els drets d’enganxament, drets de verificació, drets d’escomesa i drets per actuacions en els Equips de Mesura, tots ells valors regulats que segons la normativa

vigent correspon percebre a l’Empresa Distribuïdora, a excepció dels quals es derivin de les modificacions instades pel Comercialitzador, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 2 del contracte actual. El Comercialitzador repercutirà igualment els tributs associats als conceptes inclosos en la factura i aquells serveis addicionals que aquest contracti i que no es trobin recollits en el contracte actual.

3.3. Modificació de Preus: El Client accepta que el Comercialitzador ajust la part regulada dels Preus (Peatges i Càrrecs) segons les variacions que l’organisme competent pogués aprovar durant el període de vigència del contracte actual, que seran traslladades automàticament als preus, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals i sense que això sigui causa de terminació del Contracte. El Comercialitzador podrà modificar la part no regulada dels preus, prèvia notificació al Client amb un (1) mes de preavís a la terminació del Contracte inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. Si el Client no accepta els nous preus, podrà acabar el Contracte, havent de comunicar la seva decisió clara i inequívoca d’acabar-lo per escrit en el termini de quinze (15) dies des de l’enviament de la comunicació. En cas que el Client no hagués manifestat la seva intenció de revocar el Contracte dins d’aquests quinze dies, s’entendrà que accepta les noves condicions econòmiques en la data indicada pel Comercialitzador.

3.4. Descomptes i promocions: En cas d’existir qualsevol tipus de promoció o descompte per part del Comercialitzador al Client, aquests només seran aplicables durant el temps establert en aquests, sense que en cap cas pugui generar-se consolidació o dret per part del Client al manteniment de la promoció o descompte. En cas que deixessin de complir-se les condicions per a l’aplicació de la promoció, aquesta deixarà de tenir efecte. Si el Client incompleix qualsevol condició del Contracte, la promoció/descompto deixarà d’aplicar-se. En cas d’incompliment de les condicions que van motivar l’aplicació de la promoció, el Client perdrà el dret a tots els descomptes, bonificacions o beneficis aplicats pel Comercialitzador durant aquest període, l’import del qual serà facturat al Client en la següent factura.

 1. Facturació

4.1. El Comercialitzador remetrà al Client una factura d’electricitat i qualssevol altres conceptes deguts pel Client al Comercialitzador segons el Preu i el Tipus de pagament i facturació estipulats en el contracte actual. Per a la facturació s’utilitzarà com a base la lectura enviada per l’encarregat de la lectura. En cas que el Comercialitzador no hagués obtingut les citades lectures, el Client faculta expressament al Comercialitzador a facturar sobre la base de la millor estimació possible del consum. Una vegada l’Empresa Distribuïdora faciliti informació real de consums a través dels mitjans de comunicació que el Comercialitzador disposi a aquest efecte, es procedirà a la regularització, podent donar lloc a l’emissió de factures complementàries. En cas de facturar-se una quota fixa mensual, si així constés en les Condicions Particulars, la factura de regularització tindrà en compte el consum real.

4.2. En la factura es detallaran també els impostos i recàrrecs que apliquin no inclosos en el “Preu del Contracte”, això és: Impost sobre el Valor Afegit, IEE (Impost Especial d’Electricitat) al tipus vigent a cada moment, altres impostos aplicables, i s’incorporaran en el seu cas, tots aquells altres que poguessin ser aprovats per l’organisme competent.

4.3. En la factura es detallaran també els impostos i recàrrecs que apliquin no inclosos en el “Preu del Contracte”, això és: impost sobre el Valor Afegit, IEE (Impost Especial d’Electricitat) al tipus vigent a cada moment, altres impostos aplicables, i s’incorporaran en el seu cas, tots aquells altres que poguessin ser aprovats per l’Administració. En la factura també es detallaran les refacturacions que siguin conseqüències d’un acte d’inspecció o com a resultat d’una avaria o manipulació.

4.4 La factura es remetrà al Client a l’adreça de correu indicada a l’efecte de notificacions i segons la forma d’Enviament de Factura indicades pel Client en les Condicions Particulars. En qualsevol cas, el Client que triï l’enviament de la factura per mitjans electrònics, podrà revocar el seu consentiment i canviar la forma d’enviament a factura en paper mitjançant comunicació per escrit al correu del Comercialitzador indicat en les Condicions Particulars, sense que suposi cap cost addicional per al Client. El Comercialitzador remetrà al Client una factura d’electricitat especificat en les Condicions Particulars i qualssevol altres conceptes deguts pel Client al Comercialitzador segons el Preu estipulat en el Contracte.

 1. Pagament

En cas de pagament domiciliat, el Comercialitzador procedirà a carregar l’import de cada factura contra el compte corrent del Client en el corresponent termini de pagament que s’indica en les Condicions Particulars. En cas de pagament mitjançant transferència, el Client haurà de realitzar el pagament dins del termini de venciment de la factura. Tot això, segons modalitat de pagament triada pel Client, podent aquest últim canviar la modalitat de pagament en qualsevol moment. El Client declara haver cursat les oportunes instruccions a la seva entitat bancària en cas de domiciliació de rebuts. En cas d’impagament de qualssevol quantitats degudes dins de la data de venciment de les factures, es consideraran deute vençut i exigible. El Client haurà d’abonar en aquest cas les despeses de devolució que l’Entitat Bancària hagi repercutit al Comercialitzador i es reportaran, des de l’endemà del seu venciment, interessos de demora iguals a l’interès legal dels diners més tres punts percentuals.

La informació relativa als impagaments en què el Client hagi incorregut serà incorporada al Sistema d’Informació de Punts de Subministrament de l’Empresa Distribuïdora al qual podran tenir accés la CNMC i els comercialitzadors que ho sol·licitin. En cas d’impagament i després de la comunicació fefaent d’aquest, el Comercialitzador podrà incloure les dades del Client en un registre informàtic d’impagaments i en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit. En cas d’existir discrepàncies en els càlculs inclosos en la factura, el Client s’obliga a abonar, dins del termini establert en la factura, la quantitat corresponent a la part no discutida. Una vegada resolta la discrepància i quan el Comercialitzador hagi fet les comprovacions oportunes, es procedirà a regularitzar l’import efectivament degut. No obstant això, en cas de factures realitzades a conseqüència d’una inspecció o frau en el punt de subministrament titularitat del Client, aquest haurà de procedir al pagament del total de la factura amb independència que mediï disconformitat o reclamació de qualsevol tipus. El Comercialitzador es reserva enfront del Client el dret de transferir els crèdits que tenen enfront del Client.

 1. Condicions suspensives

El Comercialitzador podrà condicionar l’inici del subministrament al compliment les següents circumstàncies:

(I) Que el Client no tingui deute vençut amb una altra Empresa Comercialitzadora;

(II) Que el Client compti amb la solvència necessària per a garantir el pagament de les factures de subministrament elèctric;

(III) Que l’Empresa Distribuïdora gestioni el canvi de comercialitzador o doni accés a la xarxa a l’efecte del contracte actual;

(IV) Que el titular del Contracte sigui l’efectiu titular del Contracte ATR o que el Client hagi lliurat al Comercialitzador el model de sol·licitud de canvi de titular degudament signat o presentat documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge/local;

(V) Que hagi transcorregut el termini de desistiment sense que el Client hagi fet ús d’aquest.

 1. Suspensió de Subministrament

7.1. Resolució per suspensió del subministrament: Per a consumidors que tinguin la condició de persones físiques que consumeixen energia en el seu habitatge habitual, o que estiguin protegits per normativa específica, en cas d’incompliment de qualsevol dels pagaments en el moment del seu venciment, s’atendrà el que s’estableix en la normativa estatal o local que els afecti, complint amb els terminis i requisits que en les mateixes es recullin per a procedir amb la suspensió del subministrament i, especialment, amb els terminis i requisits establerts en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Per a la resta de consumidors, en cas que el Client incomplís qualsevol dels pagaments en el moment del seu venciment, el Comercialitzador procedirà a suspendre el subministrament d’electricitat al Client, previ avís per escrit de cinc dies.

En tot cas, el subministrament no serà restablert fins que el Client hagi satisfet la totalitat dels imports deguts al Comercialitzador incloent les despeses de devolució que resultessin d’aplicació de manera objectiva, interessos de demora que fossin aplicable, així com els conceptes regulats imputables a la suspensió i eventual reposició del subministrament, incloses les penalitzacions que repercuteixi l’Empresa Distribuïdora, el cost de la baixa del Contracte d’accés, així com el pagament de l’import de les factures de peatges i càrrecs que l’Empresa Distribuïdora present al Comercialitzador durant el període de suspensió, tot això de conformitat amb els costos establerts en la normativa vigent aplicable, no sent atribuïbles costos no previstos en el contracte actual o que la normativa del sector elèctric estableixi.

7.2. Resolució del contracte per impagament: Sol·licitada la suspensió del subministrament, el Comercialitzador podrà resoldre el Contracte de ple dret. El Comercialitzador no realitzarà una nova contractació amb el Client fins que s’hagin realitzat els pagaments deguts o regularitzat la situació que va donar origen a la suspensió.

 1. Causes de Terminació del Contracte

8.1. Terminació del Contracte:

El Contracte acabarà, a més de per la finalització del període de vigència en els termes establerts en la clàusula Durada del Contracte, pels següents motius:

(I) El mutu acord entre les parts;

(II) Per incompliment de les obligacions contractuals, especialment l’impagament de les quantitats pagables pel Client a iniciativa de la contrapart;

(III) Quan el Client utilitzi l’energia per a usos diferents a la finalitat establerta en el Contracte, considerant-se aquest extrem un incompliment;

(IV) Per modificació les condicions econòmiques de conformitat amb el que es disposa en la clàusula Modificació de Preus;

(V) Per iniciativa del Comercialitzador quan no accepti el canvi de Titularitat sol·licitat pel Client o no aporti les garanties sol·licitades;

(VI) Per iniciativa del Client per desistiment en els termes indicats en la clàusula Dret de Desistiment, en cas de tractar-se d’un Consumidor i Usuari de conformitat amb el que es preveu en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

8.2. Efectes de la Terminació:

La terminació del Contracte conseqüència de l’incompliment del mateix o per desistiment unilateral (i) abans d’iniciada la primera pròrroga del Contracte o (ii), amb caràcter previ a la finalització de qualsevol de les seves pròrrogues, originarà a favor de l’altra part el dret a aplicar la penalització indicada en les Condicions Particulars com a Penalització per Terminació Anticipada.

Per a subministraments en Baixa Tensió, la Penalització per Terminació Anticipada només serà aplicable durant el primer any de durada del Contracte, i no podrà excedir el 5% del preu del Contracte multiplicat per l’energia estimada pendent de consum fins a la finalització del Contracte. Transcorregut el primer any el Client haurà de donar un preavís de quinze dies per a acabar el Contracte.

 1. Informació sobre pobresa energètica

El Comercialitzador informa el Client que en cas que aquest últim complís els requisits per a acollir-se al Bo social, segons el que s’estableix en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, la subscripció del contracte actual impedirà l’aplicació d’aquell, en tant que el Comercialitzador no té la condició de comercialitzador de referència. Si el Client compleix els requisits per a ser consumidor vulnerable, pot sol·licitar a una de les empreses comercialitzadores de referència acollir-se al bo social, que suposa un descompte sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC). Així mateix, amb la formalització del contracte actual s’impedirà l’aplicació del PVPC en tant que el Comercialitzador no és una comercialitzadora de referència. L’enllaç a la pàgina web de la CNMC en el qual el Client podrà trobar les dades necessàries per a contactar amb la comercialitzadora de referència és el següent: https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10

 1. Protecció de dades personals

10.1. S’informa el Client que les seves dades personals són tractats pel Comercialitzador en qualitat de responsable del tractament. Les dades del Client seran tractats amb la finalitat de gestionar la relació contractual que uneix al Comercialitzador amb el Client, així com l’emissió i cobrament de les factures que es generin, i l’elaboració d’informes per part del Comercialitzador per a millorar l’ús eficient de la seva energia. Així mateix, i sempre que el Client hagi proporcionat el seu consentiment marcant la corresponent casella, se li enviaran comunicacions comercials i newsletters d’altres empreses del Grup. El Comercialitzador pot elaborar perfils dels seus subscriptors i personalitzar el contingut de les newsletters. Se l’informa el Client que, a més, el Comercialitzador podrà gravar les crides per a mantenir la qualitat del servei i utilitzar l’enregistrament com a prova en judici i fora d’ell en cas necessari i que el Comercialitzador podrà consultar les seves dades de solvència en entitats autoritzades per a això i informar de la situació d’impagament a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial.

10.2. Les dades del Clients no seran comunicats, cedits, venuts, llogats ni llocs a la disposició de tercers, excepte per a la prestació dels serveis que els proveïdors del Comercialitzador els presten per a gestionar la relació comercial amb el Client, incloent la gestió de la pàgina web i l’enviament de les comunicacions comercials i newsletters. També es comunicaran a empreses del grup societari l’empresa del qual matriu és Nexus Energia S. a. amb la finalitat de dur a terme l’objecte del Contracte, a organismes públics competents quan el Comercialitzador tingui l’obligació de facilitar-los segons disposició normativa, a empreses que exerceixen serveis, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu: serveis financers, serveis tecnològics, serveis informàtics, serveis de missatgeria, serveis d’assessorament jurídic, serveis de centre de trucades, empreses que ofereixen serveis de valor afegit per a optimitzar i millorar l’ús eficient de l’energia, empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial. Aquests proveïdors en cap cas utilitzaran les dades als quals accedeixin per a finalitats pròpies, sinó per a la prestació dels serveis contractats en virtut d’aquest Contracte.

10.3. El Comercialitzador pot contractar esporàdicament proveïdors que puguin prestar els seus serveis des de fora de la Unió Europea. En tal cas, el Comercialitzador s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure: (I) Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a assegurar que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. (II) Acords entre Estats sempre que aquests siguin concordes als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades i siguin declarats vàlids i vigents per l’autoritat competent de protecció de dades espanyola.

10.4. El Comercialitzador mantindrà les dades del Client durant la vigència de la relació contractual. Una vegada finalitzada, les dades del Client es mantindran bloquejats durant el termini de prescripció per a l’exercici d’accions legals pertinents, quedant a disposició exclusiva de jutges, tribunals, i administracions competents. Transcorregut el termini de prescripció legal, les dades del Client seran eliminats definitivament.

10.5. El Client podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o portabilitat, i oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials i/o newsletter mitjançant comunicació a l’Empresa Comercialitzadora a l’adreça postal que apareix en les Condicions Particulars o bé per correu electrònic a privacidad@nexusenergia.com. Si el Client tingués qualsevol dubte sobre com són tractats les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Comercialitzador, a través de la següent adreça: Carrer Consell de Cent, núm. 42, 08014, Barcelona, amb la referència o a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l’adreça privacidad@nexusenergia.com. Igualment, en cas que el Client tingués qualsevol reclamació, podrà dirigir-se, abans d’acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l’autoritat de control competent, al citat Delegat de Protecció de Dades en les direccions abans indicades, devent aquest delegat donar-li resposta en el termini de dos mesos. Addicionalment, el Client podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infosede/tramitesentidad.jsf) o l’autoritat de control competent si considera que el Comercialitzador ha tractat les seves dades contravenint aquesta política o qualsevol altra normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 1. Dret de Desistiment

En el cas de contractació a distància i contractes subscrits fora d’establiment del Comercialitzador i la contractació es trobi dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 3 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, serà aplicable el que s’estableix en aquesta norma i en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, o posteriors modificacions, podent el Client exercir el dret a revocar la signatura del contracte actual dins del termini de catorze (14) dies naturals des de la data de celebració del Contracte. Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar al Comercialitzador la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca per qualsevol dels mitjans indicats en la clàusula Notificacions, dirigida a Atenció al Client indicant en l’assumpte “dret de desistiment”.


Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part del Client d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent. A aquest efecte, el Client podrà enviar el model de formulari de desistiment que figura a peu de Contracte, o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte, mitjançant correu a les adreces de contacte informades en les Condicions Particulars. També podrà desistir del seu contracte per mitjà del seu compte de Client en el lloc web del Comercialitzador.

En cas de desistiment pel Client, el Comercialitzador li retornarà tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar, catorze (14) dies naturals a partir de la data en la qual el Client informe de la seva decisió de desistir del Contracte. El Comercialitzador procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

 1. Notificacions

Les comunicacions entre les parts relatives a aquest Contracte es faran per mitjans telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d’identificació i de seguretat, quan procedeixin, especialment mitjançant l’accés del Client al seu compte de Client on podrà trobar informació actualitzada respecte al seu Contracte i mitjançant els e-mails per a notificacions facilitats pel Client i pel Comercialitzador en les Condicions Particulars. El Client haurà de mantenir actualitzats les seves dades de contacte/notificació en el seu compte de Client.

 1. Subrogació i cessió

13.1. Per a qualsevol cessió dels drets i obligacions del contracte actual per part del Client, serà necessari el previ consentiment per escrit del Comercialitzador, havent-ho de comunicar el Client de manera fefaent.

13.2. El Comercialitzador podrà cedir el Contracte a qualsevol empresa que desenvolupi l’activitat de comercialització d’energia elèctrica sense prèvia autorització del Client.

 1. Resolució de conflictes

El Client i el Comercialitzador es comprometen a acudir a la negociació com a forma preferencial per a la resolució de conflictes de qualsevol naturalesa, especialment sobre la interpretació, execució o aplicació de les disposicions legals o contractuals aplicables a les seves relacions, incloent l’incompliment de les seves obligacions. El Comercialitzador posa a la disposició del Client la possibilitat de presentar les seves reclamacions per escrit per qualsevol dels mitjans estipulats en la clàusula de Notificacions. En cas de no resoldre’s la reclamació o si resolta no fos estimada, el Client podrà presentar la reclamació davant els organismes de consum competents en els termes establerts en l’article 98 del Reial decret 1955/2000, inclosa la Junta Arbitral de Consum Nacional a la qual està adherit el Comercialitzador.

 1. Tractament de les reclamacions

El Client pot presentar les seves reclamacions o peticions d’informació per escrit o per telèfon (domicili, e-mail i telèfon indicats en les condicions particulars) o per qualsevol dels mitjans estipulats en la clàusula de Notificacions.

 1. Divergència entre Condicions Generals i Particulars

En cas de discrepància entre les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran les Condicions Particulars.

 1. Contractació electrònica, telefònica i telemàtica

17.1. Les parts acorden que totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del Contracte, inclosa la realització de notificacions, puguin ser realitzades per mitjans telefònics o telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d’identificació i de seguretat facilitats pel Comercialitzador, quan procedeixin.

17.2. Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i/o codis facilitats pel Comercialitzador en els termes que s’hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal d’aquest. En cas de contractació telefònica o electrònica dels serveis indicats en aquest Contracte i una vegada que s’hagin dut a terme els enregistraments o registres telemàtics oportuns, l’enviament del Contracte tindrà la consideració de confirmació documental del consentiment previ atorgat d’acord amb el que disposa la Llei 3/2014 de 27 març. A aquest efecte, aquest Contracte s’entendrà perfeccionat des del moment de l’enregistrament o registre del consentiment, sense necessitat que sigui validat amb la signatura del Client i/o la devolució d’una còpia dels documents esmentats per part del Client, sense perjudici de deixar en suspens el Contracte a l’efectiu compliment del que es disposa en la clàusula Condicions suspensives, en cas de no complir-se tals circumstàncies, el Contracte quedarà sense efecte. S’autoritza el Comercialitzador a verificar mitjançant enregistrament telefònic la veracitat de les dades facilitades.

17.3. El Client podrà accedir a les seves dades contractuals i altres documents generats durant la relació contractual accedint al seu compte de Client creada per ell mateix en la web per a fins de contractació.

 1. Llei aplicable i Jurisdicció

En tot el que es preveu en aquest Contracte, les parts es regiran per la llei espanyola aplicable i, en particular, per la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i per la normativa que la desenvolupi i modifiqui. En cas que les parts no aconseguissin un acord mitjançant la negociació, les controvèrsies que poguessin sorgir entre les mateixes en relació amb aquest Contracte se sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals legalment establerts. El contracte actual s’interpretarà per la llei espanyola comuna.

 

Condicions del Subministrament de Gas

Definicions Prèvies

Empresa Comercialitzadora: és l’Empresa responsable de vendre al Client l’energia consumida per aquest en el seu habitatge o local.

Empresa Distribuïdora: és la propietària de les xarxes de distribució, responsable de fer arribar l’energia a l’habitatge/local del Client, així com de la qualitat i continuïtat de l’energia subministrada.

Contracte d’Accés de Tercers a la Xarxa (o Contracte ATR): és el contracte que l’Empresa Comercialitzadora, en aquest cas Nexus Energia S. a., signatura amb l’Empresa Distribuïdora en nom del Client perquè aquest pugui rebre el gas natural.

Punt de Subministrament: el punt en què s’efectua la mesura del consum de gas natural en l’habitatge/local del Client.

CUPS: és el Codi Universal de Punt de Subministrament, que identifica el punt de subministrament de gas natural.

Peatges (o peatge d’accés) i cànons: Són preus regulats destinats a recuperar els costos del sistema associats a l’ús de les instal·lacions i són determinats per la CNMC. Consta de dos conceptes: “Terme fix”, que es paga segons una quota anual o bé sobre la base del cabal contractat, segons el mètode de facturació indicat per Distribuïdora per al Punt de Subministrament, i “Terme variable”, que es paga pel consum realitzat.

Càrrecs: Són preus regulats destinats a cobrir altres costos regulats del sistema que no estiguin associats a l’ús de les instal·lacions.

Tarifa d’accés: és definida segons la pressió de la instal·lació i el consum del Client en el seu subministrament. Segons la tarifa d’accés es determinen els peatges d’accés i càrrecs aplicats.

 1. Subministrament i altres aspectes

1.1 Objecte: el Comercialitzador s’obliga a lliurar i el Client a rebre i a pagar al preu establert en el contracte actual, el gas natural subministrat en ferm per al seu consum final en els Punts de Subministrament indicats en les Condicions Particulars i durant la Durada del Contracte al preu establert en l’en aquest, en concordança amb el que s’estableix en l’article 36 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas, o per la normativa que la substitueixi o modifiqui (d’ara endavant RD 1434/2002). El Comercialitzador només pot eximir-se de la seva falta de compliment de lliurament de gas natural: (I) en cas de força major que l’afecti o per situacions de les quals pugui derivar amenaça certa per a la seguretat de les persones o les coses; (II) en cas que el Client no accepti el gas natural subministrat pel Comercialitzador en el Punt de Subministrament; (III) quan existeixi una impossibilitat per part del Comercialitzador, i per causes no imputables a aquest, de fer arribar el gas natural al Client en les condicions de continuïtat i qualitat; (IV) en cas que l’empresa distribuïdora no concedeixi el ATR: (V) en cas d’incompliment pel Client de les Condicions Suspensives del contracte actual ; (VI) en cas que es donin les Condicions de Suspensió del Subministrament

1.2 Punt de Subministrament i Condicions Tècniques: A l’efecte del que es preveu en el Contracte, s’entén per Punt de Subministrament el punt de connexió o lliurament situat en la instal·lació del Client en què s’efectua la mesura del consum del gas natural subministrat pel Comercialitzador, tal com el defineix l’article 21 del RD 1434/2002. En les Condicions Particulars s’indiquen: el Codi d’identificació del punt o punts de subministrament (CUPS) i la tarifa d’accés. El Client és l’únic responsable que les dades facilitades en el Contracte siguin els correctes, eximint-se el Comercialitzador de cap responsabilitat en cas que els mateixos no es corresponguin amb les dades del subministrament i amb els legalment establerts.
D’altra banda, el Client haurà d’informar si està connectat a una planta satèl·lit i en aquest cas aplicarà el que es disposa en la clàusula Condicions Suspensives.

1.3. Lliurament, Títol i Risc: El Comercialitzador subministrarà el gas natural en el Punt de Subministrament. La titularitat, el risc i la responsabilitat respecte del mateix es transferirà del Comercialitzador al Client en aquest Punt de Subministrament. El Client és responsable del manteniment, revisió i ús adequat de les seves instal·lacions.

1.4. Estàndards i Qualitat de Subministrament: El gas natural es lliurarà a la pressió que estableixi a cada moment la normativa i l’Empresa Distribuïdora, i haurà de respondre a les exigències establertes en la normativa aplicable. La qualitat del subministrament de gas natural ve determinada en els articles 63 a 65 del RD 1434/2002, seran traspassats a les factures emeses al Client els descomptes aplicats per l’empresa Distribuïdora sobre els peatges en cas d’incidències en el subministrament de gas natural. El Comercialitzador no és responsable de la qualitat del gas natural subministrat. El Comercialitzador col·laborarà amb el Client en els tràmits de reclamacions per incidències en el subministrament davant l’Empresa Distribuïdora.

El Comercialitzador no és responsable de la qualitat del gas natural subministrat. El Comercialitzador col·laborarà amb el Client en els tràmits de reclamacions per incidències en el subministrament davant l’Empresa Distribuïdora.

1.5. Equips de Mesura i Control: El Client haurà de disposar d’un equip de mesura que compleixi amb els requisits que estableixi la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, així com el Reial decret 244/2016, de 3 de juny, que desenvolupa l’avantdita Llei, l’article 49 del RD 1434/2002, així com la legislació vigent a cada moment. El client aquest haurà d’ajustar-se als requisits de les successives disposicions tècniques que siguin aplicable, sent el mateix responsable de la seva custòdia. La facturació serà d’acord amb la lectura del consum corresponent, realitzada per l’encarregat de la lectura, responsable d’aquesta, de conformitat amb l’article 52 del RD 1434/2002 i posteriors modificacions. El Client notificarà immediatament al Comercialitzador qualsevol incidència que aquest pogués detectar en el funcionament de l’Equip de Mesura.

1.5.1. En el supuesto de que el Equipo de Medida funcionase de forma deficiente o fallara, y no se dispongan de los datos de consumo completos para cualquiera de los periodos, o (I) los datos registrados por el Equipo de Medida fueran ilegibles, o (II) la Empresa Distribuidora no leyera el Equipo de Medida, se facturará de acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones promulgadas a tal efecto. Si tales disposiciones no se hubieran promulgado, se tomarán como referencia los consumos históricos facturados por el mismo periodo del año y en unas condiciones similares de explotación.

1.5.2. El Client no haurà de manipular l’Equip de Mesura i permetrà al Comercialitzador i a l’empresa Distribuïdora l’accés a l’Equip de Mesura en tot moment, a l’efecte de realitzar les lectures necessàries per a la facturació al Client per a examinar el seu funcionament i assegurar el seu degut manteniment. En aquest sentit, el Comercialitzador es reserva quantes accions legals habilita el nostre ordenament jurídic per a reclamar els danys i perjudicis causats a aquesta societat en cas que el Client hagi incorregut en manipulació de l’equip de mesura i/o cometre frau, tal com ho regula l’article 62 del RD 1434/2002.

1.6 Durada del Contracte: El Contracte entrarà en vigor el dia en què el Client presti el seu consentiment per qualsevol dels mitjans establerts en la clàusula Notificacions i farà efecte en la data d’activació del subministrament per part de l’Empresa Distribuïdora pel període especificat en les Condicions Particulars, prorrogant-se automàticament pel mateix període de durada que el període inicial, excepte renúncia expressa de qualsevol de les Parts a la renovació tàcita del Contracte. Per a això últim, la Part renunciant notificarà per escrit a l’altra la seva voluntat de no prorrogar el Contracte amb un preavís mínim de quinze (15) dies. El Client pot comunicar-lo en l’adreça de correu electrònic informada com a Dades de Contacte del Comercialitzador en les condicions particulars. Sol·licitada la resolució per qualsevol de les parts, El Comercialitzador sol·licitarà la resolució del Contracte a l’Empresa Distribuïdora en el termini de quinze (15) dies hàbils des de la sol·licitud, sent el Client responsable de buscar una nova Empresa Comercialitzadora.

1.6.1. El Comercialitzador es reserva el dret, amb un preavís mínim d’un (1) mes abans de la finalització del Contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, de presentar unes noves Condicions Particulars a aplicar a partir de la data de venciment d’aquest, disposant el Client d’un termini de quinze (15) dies des de l’enviament de la comunicació per a resoldre el Contracte en cas de no estar conforme amb la modificació pels mitjans contemplats en la clàusula de Notificacions. En cas que no es manifesti en aquest termini, es considera que el Client ha acceptat les noves condicions contractuals, que seran aplicades a partir de la data de venciment del Contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues. En cas que el Client no accepti les noves Condicions Particulars propostes pel Comercialitzador, aquest últim procedirà a sol·licitar la resolució del Contracte a l’Empresa Distribuïdora en la data de finalització del mateix en els termes contemplats en la clàusula de Notificacions, sent el Client responsable de buscar una nova Empresa Comercialitzadora per al seu subministrament de gas natural.

1.6.2. Tot això sense perjudici de la possibilitat de procedir a la resolució anticipada del Contracte segons es contempla en la clàusula de Resolució del Contracte per Impagament. En qualsevol cas, el Client serà responsable del pagament al Comercialitzador de la totalitat del gas natural subministrat al Client fins a la data de baixa efectiva del Contracte. Aquesta data serà comunicada al Comercialitzador per l’Empresa Distribuïdora i significarà la data efectiva de finalització del Contracte entre el Client i el Comercialitzador.

1.7. Condicions suspensives: El Comercialitzador podrà subjectar el contracte actual i posteriors pròrrogues al compliment de les següents condicions: (I) que el Client es trobi al corrent de pagament de les factures corresponents al subministrament de gas natural, sense que s’hagin produït impagaments de les mateixes en el passat;
(II) que el Client compti amb la solvència necessària per a garantir el pagament de les factures de subministrament de gas natural que vagin a dur-se a terme en virtut del contracte actual.

En cas que el Comercialitzador considerés que el Client no compta amb la solvència necessària, podrà o bé no acceptar el Contracte, o bé condicionar la prestació del subministrament a la presentació pel Client d’un Aval, Dipòsit en Metàl·lic o qualsevol altra garantia per a donar curs al contracte actual, o bé condicionar la prestació de subministrament a l’aplicació de la modalitat Prepagament;(III) que es compleixin cadascuna de les Manifestacions, declaracions i compromisos del Client en el Contracte; (IV) que l’Empresa Distribuïdora hagi donat Accés a la Xarxa a l’efecte del contracte actual. En cas que el Comercialitzador tramiti la sol·licitud del Contracte d’Accés de Tercers a les Xarxes (ATR) i aquesta sol·licitud s’anul·li per causa imputable al Client, el Comercialitzador repercutirà al Client les despeses que l’Empresa Distribuïdora li facturi; (VI) que el titular del Contracte sigui l’efectiu consumidor del gas natural que consta a l’empresa distribuïdora i (VII) que hagi passat el termini de desistiment sense que el Client hagi fet ús del mateix i (VII) que el Client no es trobi connectat a una planta satèl·lit, en cas que es trobés en aquesta circumstància el Comercialitzador no podrà subministrar-li, convertint-se en condició resolutòria en cas que no s’hagués notificat convenientment.

1.8 Canvi de Titularitat del Contracte: sempre que el Client hagués complert amb tots els pagaments deguts, podrà sol·licitar al Comercialitzador el canvi de titular del Contracte. El Comercialitzador gestionarà davant l’Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte d’Accés, a l’efectivitat del qual quedarà condicionat el citat traspàs. El canvi de Titularitat quedarà condicionat al compliment de les condicions suspensives disposades en la clàusula Condicions suspensives. En cas que el canvi de Titularitat impliqui un canvi d’activitat o un canvi en les condicions respecte al subministrament contractat haurà de ser comunicat al Comercialitzador mitjançant l’enviament de la documentació acreditativa. En cas que el Comercialitzador no accepti el canvi de titularitat, el Comercialitzador es reserva el dret de resoldre el contracte, comunicant al client amb un previ avís mínim de quinze (15) dies.

 1. Manifestacions, declaracions i compromisos

2.1. Tant el Comercialitzador com el Client manifesten i es garanteixen recíprocament que compten amb les necessàries autoritzacions, permisos, llicències i inscripcions en registres que es precisen per a subministrar i rebre gas natural respectivament, en els termes del contracte actual. Aquesta declaració s’entendrà reiterada durant cadascun dels dies en què el contracte actual es mantingui en vigor, i en cas que existeixi alguna modificació de les circumstàncies que pogués alterar l’objecte del contracte actual, es notificarà aquesta circumstància a la contrapart en un termini no superior de deu (10) dies naturals.

2.2. Cada part farà els seus millors esforços per a mantenir en vigor i obtenir en el futur quantes autoritzacions, permisos, llicències administratives i registres es requereixin en relació amb el contracte actual.

2.3. En cas d’existir qualsevol tipus de promoció o descompte per part del Comercialitzador al Client,

sobre algun dels conceptes reflectits en les Condicions Particulars, aquesta oferta es limitarà a les circumstància específiques per les quals es van oferir i durant el temps establert en l’oferta, sense que en cap cas pugui generar-se consolidació o dret per part del Client al manteniment de la promoció o descompte. En cas que deixessin de complir-se les condicions per a la promoció incloses en les Condicions Particulars, la promoció existent deixarà de tenir efecte. En el cas que no es compleixi alguna de les condicions requerides per acollir-se a la promoció durant la durada de la mateixa, el Comercialitzador podrà recuperar l’import corresponent a la promoció. Les promocions o descomptes deixaran d’aplicar-se en cas d’incompliment del Client de qualsevol de les clàusules del Contracte.

2.4. El Client manifesta que es troba al corrent de pagament de tots els imports deguts als anteriors Comercialitzadores de gas natural.

2.5. El Client manifesta que les dades proporcionades en el contracte actual es corresponen a dades i informació reals.

 1. Accés per Tercers a la Xarxa de Distribució.

La signatura del Contracte suposa l’autorització del Client al Comercialitzador perquè aquest subscrigui amb a Empresa Distribuïdora els contractes d’accés i realitzi tots els tràmits i gestions que siguin necessaris amb aquesta última per al bon fi del subministrament, segons el que s’estableix en la Llei 34/1998, l’RD 1434/2004, el Reial decret 984/2015, de 30 d’octubre, pel qual es regula el mercat organitzat de gas i l’accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural, i altra normativa d’específica aplicació i/o que la substitueixi. El Client es compromet a subministrar l’assistència que el Comercialitzador pogués raonablement requerir a aquest efecte d’obtenir aquest accés i a complir amb la normativa i instruccions tècniques de l’Empresa Distribuïdora. El Comercialitzador queda facultat per a resoldre el contracte actual sense cap responsabilitat abans de la Data d’Inici mitjançant comunicació al Client si, per qualsevol motiu, no fos possible l’accés a la xarxa en el Punt de Subministrament en els termes previstos en aquest Contracte. En cas que les Parts pactin contractar un contracte d’accés per període inferior a la durada del contracte actual, el Client haurà d’especificar les condicions d’accés per a cada període amb un preavís mínim de quinze (15) dies abans de cada nou període. En cas que incompleixi aquest nou termini el Comercialitzador realitzarà un càlcul sobre la base de la millor estimació considerada per aquest.

 1. Condicions econòmiques

4.1. Lectura de Consums D’acord amb l’article 3.g del RD 1434/2002, l’Empresa Distribuïdora és la responsable de realitzar les lectures dels consums de gas natural.

4.2. Preu.

4.2.1. El preu del gas natural resulta de la suma de tots els conceptes que conformen el Preu del Contracte en les Clàusules Particulars i inclou un Terme Fix i un Terme Variable. El Preu aplicable al Client estarà d’acord en tot moment amb l’assignació del peatge d’accés a tercers a xarxes locals, que efectuï l’Empresa Distribuïdora i transportista al Client. El Preu del Contracte inclou la matèria primera, cànons, peatges per l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i càrrecs, vigents en el moment de l’oferta, i altres costos de gestió i operació,que siguin aplicable. Si aquests conceptes es modifiquessin per hàbits de consum, per l’empresa distribuïdora o per la regulació vigent aplicable a cada moment, es traslladaran automàticament al preu les variacions de cost de cànons, peatges de ATR i càrrecs que això suposi, quedant el Client sense dret a reclamar i/o percebre indemnitzacions per això. El preu final resultant no inclou i per tant es veurà incrementat amb l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Impost Especial d’Hidrocarburs al tipus vigent, la quota del Gestor Tècnic del Sistema, la taxa de la CNMC i qualsevol altre tribut, o modificació dels existents, que resultin d’aplicació a cada moment. En matèria impositiva, en els tipus reduïts súper reduïts o altres anàlegs, serà aplicable el tipus que resulti d’aplicació a cada moment, sempre que el Client aporti la documentació que acrediti el seu dret a l’aplicació d’aquest tipus impositiu i altres requisits que determini la llei per a la seva aplicació. El Client és l’únic responsable que les dades comunicades a cada moment siguin els correctes, havent de rescabalar al Comercialitzador pels danys i perjudicis que pogués ocasionar en cas de comunicació incorrecta o no veraç.
Els recàrrecs de facturació per capacitat demandada, els drets d’alta, d’intervenció, de connexió, d’extensió o anàlegs, el cost de l’ús i lloguer de l’Equip de Mesura, dipòsit de garantia i altres valors regulats que, d’acord amb la normativa aplicable, correspongui percebre a l’Empresa Distribuïdora o a l’Empresa Transportista, no inclosos en el preu del contracte, seran a càrrec del Client. El Comercialitzador efectuarà el pagament d’aquests valors regulats a l’Empresa Distribuïdora i/o Transportista i ho repercutirà al Client. Igualment, el Comercialitzador repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l’Empresa Distribuïdora a causa de refacturacions de consums o que sigui resultat d’actes d’inspecció en relació amb el Punt de Subministrament del Client segons es disposi en la normativa.
En cas que durant la vigència del contracte tinguessin lloc, a causa de canvis en la normativa i regulació aplicable, variacions en els conceptes regulats o un altre tipus de recàrrecs o sobrecostos a la comercialització, el Comercialitzador podrà traslladar-los directament al contracte, inclòs un eventual canvi de les condicions de contracte ATR.

4.3. Facturació: El Comercialitzador facturarà les quantitats a abonar pel Client , d’acord amb les lectures realitzades per les entitats responsables d’això, les Empreses Distribuïdores. En cas que no es disposi de les lectures de consum abans de finalitzar el termini previst de facturació, el Client autoritza el Comercialitzador a facturar sobre la base d’un consum estimat a partir de la mesura dels períodes anteriors o, en defecte d’això, estimada segons els millors històrics i/o dades disponibles. Una vegada l’Empresa Distribuïdora faciliti informació real de consums, es procedirà a la regularització, podent emetre factures complementàries. En cas que el Client optés per una modalitat de facturació diferent, així es recollirà expressament en les Condicions Particulars. La facturació del Terme Fix es calcularà sobre la quantitat diària contractada o en defecte d’això una quota anual segons li correspongui en aplicació de la Circular 6/2020, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport, xarxes locals i regasificació de gas natural i del Reial decret 1184/2020,

de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les metodologies de càlcul dels càrrecs del sistema gasista, de les retribucions regulades dels emmagatzematges subterranis bàsics i dels cànons aplicats pel seu ús. En la factura es detallaran a més els impostos i recàrrecs que apliquin no inclosos en el “Preu del Contracte”, això és: Impost sobre el Valor Afegit, Impost Especial d’Hidrocarburs al tipus vigent a cada moment, quota del Gestor Tècnic del Sistema, taxa de la CNMC, altres impostos aplicables, i s’incorporaran en el seu cas, tots aquells altres que poguessin ser aprovats. A més, es detallaran les refacturacions que siguin conseqüència d’una acta d’inspecció o com a resultat d’una avaria o manipulació. L’enviament de la factura es realitzarà en els termes establerts en les Condicions Particulars.

4.5 Suspensió del Subministrament: Sense perjudici de qualssevol altres drets que assisteixin al Comercialitzador, el subministrament de gas natural podrà suspendre’s per: (I) incompliment del Client de qualsevol dels pagaments en el moment del seu venciment;(II) incompliment del Client de l’aportació de les garanties sol·licitades pel Comercialitzador; (III) per causa de força major o per raons de seguretat o manteniment; (IV) en cas d’ús no autoritzat, per a usos diferents al contractat, fraudulent o que posi en risc la seguretat de les persones; (V) indisponibilitat de la xarxa de transport o distribució; (VI) impediment per part del Client de l’entrada per part del Comercialitzador o de l’empresa responsable de realitzar la inspecció, revisió, lectura o correcte funcionament de l’equip de mesura; (VII) manipulació de l’equip de mesura o existència de derivacions per a subministrar a tercer; (VIII) incompliment de manera essencial dels termes del contracte actual. El Comercialitzador procedirà a suspendre el subministrament de gas natural, prèvia notificació fefaent de cinc (5) dies, excepte en els supòsits assenyalats en els apartats (III), (IV) i (V) anteriors, i en aquest cas la suspensió podrà dur-se a terme tan aviat es tingui coneixement dels fets concurrents. En qualsevol cas, el Client haurà de satisfer totes les factures corresponents al seu Contracte i al subministrament realitzat. En cas de suspensió de subministrament per incompliment del Client, el Comercialitzador no retornarà el subministrament fins que el Client hagi satisfet la totalitat dels imports deguts al Comercialitzador incloent les possibles despeses de gestió, despeses de devolució, interessos de demora que fossin aplicable, així com, despeses derivades de la suspensió i eventual reposició del subministrament, incloses les penalitzacions que repercuteixi l’Empresa Distribuïdora, el cost de la baixa anticipada del contracte d’accés, així com el pagament de l’import de les factures de peatges i càrrecs que l’Empresa Distribuïdora present a la Comercialitzadora durant el període de suspensió. No obstant això, el Comercialitzador procedirà a suspendre el subministrament respectant els termes i terminis establerts per la normativa vigent, en funció de cada tipus de consumidor, entre elles, la normativa de protecció d’usuaris i la normativa que protegeix consumidors persones físiques que són subministrats en el seu habitatge habitual. Una vegada realitzat el pagament, amb els seus interessos i despeses, el Comercialitzador reprendrà el subministrament, si bé podrà establir un sistema de pagaments a compte o garantits com a condició prèvia per a la continuació del subministrament. El dret del Comercialitzador de suspendre el subministrament per impagament no eximeix al Client de la seva obligació de pagar l’import de la facturació pendent, conforme al que s’estableix en el Contracte.

4.6 Resolución del Contrato por Impago: sol·licitada la suspensió del subministrament, el Comercialitzador podrà en qualsevol moment resoldre el Contracte de ple dret. En qualsevol cas, el Contracte s’entendrà automàticament resolt transcorreguts dos (2) mesos des de la suspensió de subministrament. El Comercialitzador no realitzarà una nova contractació amb el Client fins que s’hagin realitzat els pagaments deguts, inclosos els interessos de demora reportats i les despeses ocasionades (inclosos les despeses de devolució) per la suspensió, així com que hagi estat constituïda la garantia de pagaments requerida, en el seu cas, en els termes establerts en la clàusula Suspensió de Subministrament.

 1. Modificació de les condicions del contracte

La modificació de les condicions del Contracte, excepte aquelles que siguin conseqüència de la decisió vinculant d’un òrgan judicial o administratiu o de la modificació de la normativa vigent i d’aquelles que afectin les condicions de facturació, a les condicions de pagament i al Preu, estant aquestes últimes ja previstes en l’apartat 1.6.1, serà comunicada al Client amb un preavís de quinze (15) dies, disposant el Client d’aquest termini per a resoldre el Contracte si no estigués conforme amb la modificació. Qualsevol modificació de les condicions econòmiques dels conceptes regulats serà repercutible directament al Contracte de Subministrament, i sense que en aquest cas pugui ser objecte de resolució per les parts. En el cas que, per raons econòmiques, legislatives, o altres fora del control de les parts, es produís una alteració substancial de les circumstàncies existents en el moment de la signatura del contracte actual, que comportés, per a alguna de les parts un perjudici o crebant econòmic greu, imminent i continuat, la part afectada podrà sol·licitar a l’altra per escrit, la revisió de les condicions contractuals ara pactades

 1. Terminació del Contracte

6.1. Causes de Terminació: El Contracte acabarà, a més de per el que es disposa en la normativa vigent, per:

(I) la finalització del període de vigència en els termes contemplats en la clàusula Durada del Contracte;

(II) el mutu acord entre les parts;

(III) incompliment de les obligacions contractuals si aquest incompliment no s’esmena en el termini de quinze (15) dies des de la comunicació fefaent de l’incompliment, sent la terminació automàtica transcorregut aquest termini de temps;

(IV) impagament de les quantitats degudes pel Client, sempre que mediï prèvia reclamació fefaent per escrit i el Client no hagi satisfet les seves obligacions de pagament en el termini de quinze (15) dies, sent la terminació automàtica transcorregut aquest termini de temps;

(V) qualsevol de les causes per a suspendre el subministrament contemplades en la clàusula Suspensió de subministrament, sent la terminació automàtica des del moment de la suspensió tret que expressament s’estableixi un altre termini específic en aquesta clàusula;

(VI) quan es prolongui la situació de força major durant un termini superior a dos (2) mesos, sent la terminació automàtica transcorregut aquest termini de temps;

(VII) iniciativa del Client per desistiment en els termes indicats en la clàusula Dret de Desistiment;

 1. Força major

7.1. El Comercialitzador no serà responsable dels danys que es poguessin produir a conseqüència d’una utilització del gas natural subministrat que no resulti conforme amb la normativa vigent, o per no trobar-se la instal·lació del Client en adequat estat de conservació, seguretat i manteniment.

7.2. Cadascuna de les parts serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’altra part, a conseqüència de l’incompliment greu o reiterat de les obligacions assumides en el contracte actual, o de les establertes per la legislació vigent.

7.3. Cap de les parts serà responsable en cas d’incompliment o defectuós compliment dels termes del contracte actual, quan això es degui a causa de força major. No obstant això, l’anterior, en cap cas podrà una causa de força major emparar o justificar una negativa al pagament del producte ja lliurat. L’existència d’una causa de força major dispensarà a la part que la sofreixi del compliment de les obligacions derivades d’aquest contracte que es vegin directament afectades.

7.4. Totes dues Parts renuncien expressament a exigir-se, fins i tot en el cas de resolució del Contracte, responsabilitat per danys consecuenciales, indirectes, lucre cessant, pèrdua de beneficis o danys soferts per tercers, tret que l’incompliment de l’altra Part hagués estat dolós

 1. Protecció de dades personals

El Comercialitzador informa el Client que les seves dades personals són tractats per ell mateix en qualitat de responsable del tractament. Les dades del Client seran tractats amb la finalitat de gestionar la relació contractual que uneix al Client i al Comercialitzador, així com l’emissió i cobrament de les factures que es generin, i elaboració d’informes per part del Comercialitzador per a millorar l’ús eficient de l’energia del Client. Així mateix, i sempre que el Client hagi proporcionat el seu consentiment el Comercialitzador, podrà enviar comunicacions comercials i newsletters, d’altres empreses del Grup, marcant la corresponent casella. El Comercialitzador pot elaborar perfils dels seus Clients i personalitzar el contingut dels seus newsletters. El Comercialitzador podrà gravar les crides per a mantenir la qualitat del servei i utilitzar l’enregistrament com a prova en judici i fora d’ell, en cas necessari. Informa a més el Client que podrà consultar les seves dades de solvència en entitats autoritzades per a això i informar de la situació d’impagament a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial. El Comercialitzador informa que les dades del Client no seran comunicats, cedits, venuts, llogats ni llocs a la disposició de tercers, excepte per a la prestació dels serveis que els seus proveïdors donen per a gestionar la relació comercial amb el Client, que inclou la gestió de la pàgina web i l’enviament de les comunicacions comercials i newsletters, també es comunicaran a empreses del grup del Comercialitzador amb la finalitat de prestar els serveis objecte del seu Contracte, a organismes públics competents, quan el Comercialitzador tingui l’obligació de facilitar-los segons disposició normativa, a empreses que exerceixen serveis, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, financers, serveis tecnològics, serveis informàtics, serveis de missatgeria, serveis d’assessorament jurídic, serveis de centre de trucades, empreses que ofereixen serveis de valor afegit per a optimitzar i millorar l’ús eficient de l’energia, empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial. Aquests proveïdors en cap cas utilitzaran les dades als quals accedeixin per a finalitats pròpies, sinó per a la prestació dels serveis contractats en virtut d’aquest Contracte. El Comercialitzador podrà comunicar les dades de clients en situació d’impagament a l’administració corresponent perquè aquesta determini la situació de vulnerabilitat, en virtut del Reial decret 897/2017 pel qual es regulen entre altres qüestions la figura del consumidor vulnerable. El Comercialitzador pot contractar esporàdicament proveïdors que puguin prestar els seus serveis des de fora de la Unió Europea. En tal cas, el Comercialitzador s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure: (I) Clàusules Tipus aprovades per la UE: es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a assegurar que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. (II) Acords entre Estats: com ara l’EU-UK Trade and Cooperation Agreement, que tenen com a objectiu establir un marc estandarditzat per al tractament de dades concorde als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades. El Comercialitzador mantindrà les dades del Client durant la durada de la relació contractual. Una vegada finalitzada, les dades del Client es mantindran bloquejats durant el termini de prescripció per a l’exercici d’accions legals pertinents, quedant a disposició exclusiva de jutges, tribunals i administracions competents, transcorregut el termini de prescripció legal, les seves dades seran eliminades definitivament. El Client podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o portabilitat, i oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials i/o newsletters mitjançant comunicació al Comercialitzador a l’adreça postal que apareix en les seves condicions particulars o bé per correu electrònic privacidad@nexusenergia.com. Si el Client tingués qualsevol dubte sobre com el Comercialitzador tracta les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Comercialitzador, a l’adreça Carrer Consell de Cent, núm. 42, 08014, Barcelona, amb la referència o a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l’adreça privacidad@nexusenergia.com. Addicionalment, podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat de control competent si considera que el Comercialitzador ha tractats les seves dades contravenint aquesta política o qualsevol altra normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 1. Dret de Desistiment

Sempre que la contractació es trobi dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 3 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Client podrà exercir el dret a revocar la signatura del contracte actual dins del termini de catorze dies naturals des de la data de celebració del Contracte. Per a exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca, podent utilitzar el Model de Formulari de Desistiment, per qualsevol dels mitjans indicats en la clàusula Notificacions o per correu electrònic a l’adreça que apareix en les Condicions Particulars, dirigida a Atenció al Client indicant en l’assumpte “dret de desistiment”.

 1. Contractació Electrònica, telefònica i telemàtica

10.1. Les parts acorden que totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del Contracte, inclosa la realització de notificacions, puguin ser realitzades per mitjans telefònics o telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d’identificació i de seguretat facilitats pel Comercialitzador, quan procedeixin.

10.2. En cas de contractació electrònica, telefònica o telemàtica, les Parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i/o codis facilitats pel Comercialitzador en els termes que s’hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal d’aquest. En cas de contractació telefònica o electrònica dels serveis indicats en aquest contracte i una vegada que s’hagin dut a terme els enregistraments o registres telemàtics oportuns, l’enviament del contracte tindrà la consideració de confirmació documental del consentiment previ atorgat d’acord amb el que disposa la Llei 3/2014 de 27 març. A aquest efecte, aquest contracte s’entendrà perfeccionat des del moment de l’enregistrament o registre del consentiment, sense necessitat que sigui validat amb la signatura del Client i/o la devolució d’una còpia dels documents esmentats, sense perjudici de deixar en suspens el Contracte a l’efectiu compliment del que es disposa en la clàusula Condicions suspensives, en cas de no complir-se tals circumstàncies, el contracte quedarà sense efecte. S’autoritza el Comercialitzador a verificar mitjançant enregistrament telefònic la veracitat de les dades facilitades.

10.3. El Client podrà accedir a les seves dades contractuals i altres documents generats durant la relació contractual accedint al seu compte de Client que ell mateix ha creat en la web per a fins de contractació.

 1. Notificacions

11.1. Les comunicacions entre les Parts relatives a aquest Contracte es faran per mitjans telefònics, telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d’identificació i de seguretat, quan procedeixin, especialment mitjançant l’accés del Client al seu compte de Client on podrà trobar informació actualitzada respecte al seu Contracte, mitjançant els e-mails per a notificacions facilitats pel Client i pel Comercialitzador en les Condicions Particulars. El Client haurà de mantenir actualitzats les seves dades de contacte/notificació en el seu compte de Client.

 1. Subrogació i cessió

El Comercialitzador podrà cedir el Contracte a qualsevol empresa que desenvolupi l’activitat de comercialització d’energia sense prèvia autorització del Client.

 1. Resolució de conflictes

El Client i el Comercialitzador es comprometen a acudir a la negociació com a forma preferencial per a la resolució de conflictes de qualsevol naturalesa, especialment sobre la interpretació, execució o aplicació de les disposicions legals o contractuals aplicables a les seves relacions, incloent l’incompliment de les seves obligacions. El Comercialitzador posa a la disposició del Client la possibilitat de presentar les seves reclamacions o peticions d’informació per escrit per qualsevol dels mitjans estipulades en la clàusula de Notificacions. El Comercialitzador està adherit a la Junta Arbitral Nacional de Consum a la qual el Client pot acudir si no està d’acord amb la resolució de la seva reclamació.

 1. Divergència entre Condicions Generals i Particulars i invalidesa de clàusules

En cas de discrepància entre les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran les Condicions Particulars. En cas que qualsevol clàusula del contracte actual fos considerada invàlida per qualsevol motiu, no afectarà la validesa de la resta del Contracte sempre que la clàusula declarada invàlida no fos essencial per al compliment del Contracte.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

15.1. El contracte actual es regeix per la legislació espanyola. En cas que les parts no aconseguissin un acord mitjançant la negociació, les controvèrsies que poguessin sorgir entre les mateixes en relació amb aquest Contracte se sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc on es presta el servei.

15.2. En cas que les parts no aconseguissin un acord mitjançant la negociació, les controvèrsies que poguessin sorgir entre les mateixes en relació amb aquest Contracte se sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc on es presta el servei. El contracte actual s’interpretarà per la llei espanyola comuna.