Govern corporatiu

Ètica i valors

La visió de Nexus Energia és la de ser un Grup energètic multinacional de referència i prestigi en totes les seves àrees d’activitat. Volem impulsar un canvi de model en el sector energètic a través de la innovació i de la qualitat dels nostres productes i serveis, orientant-nos cap al client amb un clar enfocament de professionalitat i servei. I tot això, creant valor per als nostres accionistes, professionals, col·laboradors i clients, mitjançant una gestió socialment responsable i la contribució a la millora de l’entorn en el qual actuem.

Aquesta visió volem aconseguir-la compartint entre els professionals de *Nexus Energia uns mateixos valors sobre els quals s’assenteixen totes les nostres actuacions i decisions.

Nexus Energia compta amb un “Codi ètic i de conducta” al qual es troben adherits tots els professionals i els membres del Consell d’Administració com a compromís amb uns valors i principis que defineixen i han de definir el nostre comportament com a individus i com a companyia.

Així mateix, Nexus Energia al 2017 va donar un pas més en el seu compromís amb l’ètica i la responsabilitat empresarial amb la creació d’un “Codi ètic i de conducta per a proveïdors”.

L’objectiu d’aquest és fer extensible la nostra cultura ètica a tots aquells que col·laboren amb Nexus Energia, esperant dels nostres proveïdors i col·laboradors que observin, comparteixin i apliquin els principis i valors descrits en el codi i junts puguem crear un marc d’actuació i col·laboració estable i de confiança mútua. L’acceptació formal i l’aplicació del codi per part dels proveïdors serà un requisit i un factor decisiu en la selecció i contractació d’aquests.

Sistemes de Gestió certificats segons normes ISO

Tenim implantats Sistemes de Gestió Integrats de Qualitat, Medi ambient, Gestió Energètica i Gestió de Seguretat de la Informació, certificats sota normes ISO 9001, 14001, 50001 i 27001, respectivament, amb l’entitat AENOR.

La nostra política integrada per als sistemes de gestió recull el ferm compromís per la millora contínua de tot el que fem, el compliment de la legalitat, la satisfacció dels nostres clients, la millora del medi ambient i l’eficiència energètica.

La nostra política de seguretat de la informació proporciona orientació de com Nexus Energia afronta la gestió de la seguretat de la informació d’acord amb els requisits del negoci, els normes aplicables i la millores pràctiques en aquesta matèria i en protecció de dades, utilitzant com a marc de referència la norma ISO 27001.

Sistema de govern corporatiu

El Consell d’Administració considera que comptar amb un sistema de govern corporatiu és imprescindible per a crear les estructures i regles de funcionament apropiades dels òrgans socials en interès de Nexus Energia, S.A. i dels seus accionistes. És per això que, avançant-se fins i tot als requisits legals, s’estan fent passos en aquesta matèria amb l’objectiu d’adoptar les millors pràctiques.

El nostre sistema de govern corporatiu en l’actualitat està format pels Estatuts Socials, la Missió, Visió i Valors, les Normes per a regular els òrgans socials com ara el Reglament del Consell d’Administració i el de la Comissió d’Auditoria, i finalment la Normativa Interna que regula el nostre Sistema de Gestió, entre la qual es pot trobar el Codi Ètic i de Conducta dels professionals o de proveïdors i tota aquella normativa la responsabilitat de la qual recau en la Unitat de Compliment.

Òrgans de govern

Consell d’Administració

El Consell d’Administració, excepte en competències reservades legal i estatutàriament a la Junta General d’Accionistes, és el màxim òrgan de govern de la societat amb plena competència i els més amplis poders per a dirigir, representar i administrar a la Societat i el seu Grup.

Sense perjudici de l’anterior, el Consell concentrarà la seva activitat en la definició, supervisió i control de les polítiques, estratègies i directrius generals, delegant la gestió i administració directa dels negocis ordinaris, així com la difusió, coordinació i implementació general d’aquestes polítiques i directrius, en els òrgans i/o consellers executius i l’alta direcció.

El Consell d’Administració de Nexus Energia està format per:

 • D. Albert Xalabarder Miramanda – Presidente
 • D. Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L.) – Vicepresidente
 • D. Oriol Xalabarder Anglí – Vocal y Consejero Delegado
 • D. Javier Alonso Arrizabalaga – (por Gaselec Diversificación, S.L.) – Vicesecretario
 • D. Raimundo Fernández Montenegro Iglesias – (por CE Energía Cartera, S.L.) – Vocal
 • D. Manuel Mas Sebastià – (por Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal
 • D. Hideki Kuramoto – Vocal
 • D. Koichi Miki – Vocal
 • D. Jacinto Planas Ros – Secretario no consejero

 

Comissió Executiva

El Consell d’Administració va crear una Comissió Executiva delegada perquè, juntament amb el Director General, es reforçarà la gestió de la societat. Aquesta comissió té delegades les facultats del Consell d’administració, excepte aquelles legalment indelegables o en virtut del que es disposa en els estatuts socials i en el reglament del Consell.

La Comissió Executiva està formada per:

 • D. Oriol Xalabarder Anglí
 • D. Javier Alonso Arrizabalaga – (por Gaselec Diversificación, S.L.)
 • D. Hideki Kuramoto
 • D. Jacinto Planas Ros

 

Comissió d’Auditoria

El Consell d’Administració de Nexus Energia, S. a. de manera voluntària i amb la condició d’adaptar-se a les millors pràctiques, va crear la Comissió d’Auditoria com un òrgan intern permanent de caràcter informatiu i consultiu, sense funcions executives, amb facultats d’informació, assessorament, proposta i assistència especialitzada dins del seu àmbit d’actuació.

Les seves competències es concreten dins dels àmbits del sistema de gestió de riscos i control intern, la informació econòmica-financera, l’auditoria interna i l’auditoria externa, entre altres.

Així mateix, i seguint amb la voluntat de reforçar la comesa d’aquesta comissió el Consell d’Administració va decidir, de manera voluntària, crear la Direcció d’Auditoria Interna, com una funció independent i objectiva que ajudi a la Comissió i al Consell d’Administració, així com a tots els membres de l’organització en el compliment efectiu de les seves responsabilitats, impulsar la implantació d’una gestió de riscos i control intern i millorar els processos i activitats.

També depèn d’aquesta, el Comitè de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació, que vela pel compliment de legislació existent i promou les millors pràctiques en matèria de seguretat de la informació i de protecció de dades.

La Comissió d’Auditoria està formada per:

 • D. Albert Xalabarder Miramanda
 • D. Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L)
 • D. Manuel Mas Sebastià – (por Electra del Maestrazgo, S.A.)