Sistema de Govern i Compliment

Govern corporatiu

 

El Consell d’Administració considera que comptar amb un sistema de govern corporatiu és imprescindible per crear les estructures i regles de funcionament apropiades dels òrgans socials en interès de Nexus Energía, S.A. i dels seus accionistes. És per això que, avançant-se fins i tot als requisits legals, es fan contínuament passos en aquesta matèria amb l’objectiu d’adoptar les millors pràctiques.

Actualment, el nostre sistema de govern corporatiu està format pels Estatuts Socials, la Missió, la Visió i els Valors, les Normes per regular els òrgans de govern i, per últim, la Normativa Interna que regula el nostre Sistema de Gestió.

 

Òrgans de govern

 

Consell d’Administració

 

El Consell d’Administració, excepte en competències reservades legalment i estatutàriament a la Junta General d’Accionistes, és el màxim òrgan de govern de la societat amb plena competència i disposa dels màxims poders per dirigir, representar i administrar la Societat i el seu Grup, d’acord amb el seu objecte social.

Sens perjudici de l’anterior, el Consell concentrarà la seva activitat en la definició, supervisió i control de les polítiques, estratègies i directrius generals, delegant la gestió i l’administració directa dels negocis ordinaris, així com la difusió, la coordinació i la implementació general d’aquestes polítiques i directrius, en els òrgans i/o consellers executius i l’alta direcció.

 

El Consell d’ Administració de Nexus Energia està format per:

 • Albert Xalabarder Miramanda – President
 • Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L.) – Vicepresident
 • Oriol Xalabarder Anglí – Vocal i Conseller Delegat
 • Javier Alonso Arrizabalaga (per Gaselec Diversificación, S.L.) – Vicesecretari
 • Hideki Kuramoto (per Mirai Power Europe Limited) – Vocal
 • Koichi Miki (per Sojitz Corporation of Europe B.V.) – Vocal
 • Manuel Mas Sebastià (per Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal
 • Raimundo Fernández Montenegro Iglesias (per CE Energía Cartera, S.L.) – Vocal
 • Jacinto Planas Ros – Secretari no conseller

 

Comissió Executiva

 

La Comissió Executiva és un òrgan intern del Consell d’Administració, de caràcter permanent i amb funcions executives que, juntament amb el director general, reforcen la gestió de la societat. Aquesta comissió té delegades les facultats del Consell llevat d’aquelles legalment indelegables o en virtut del qual disposen els estatuts socials i el reglament del mateix Consell.

La Comissió Executiva està formada per:

 • Oriol Xalabarder Anglí
 • Hideki Kuramoto (per Mirai Power Europe Limited)
 • Javier Alonso Arrizabalaga – (per Gaselec Diversificación, S.L.)
 • Jacinto Planas Ros

 

 

Comissió d’Auditoria

 

El Consell d’Administració de manera voluntària i per tal d’adaptar-se a les millors pràctiques, va crear la Comissió d’Auditoria com un òrgan intern permanent de caràcter informatiu i consultiu, sense funcions executives, amb facultats d’informació, assessorament, proposta i assistència especialitzada dins del seu àmbit d’actuació.

Les seves competències es concreten dins dels àmbits del sistema de govern corporatiu i compliment, de gestió de riscos i control intern, la informació econòmica-financera, l’auditoria interna i l’auditoria externa, entre d’altres.

 

De la Comissió en depenen:

– L’Òrgan de Compliment Penal com a òrgan col·legiat encarregat de supervisar el funcionament i el compliment del Sistema de Govern i Compliment, així com, de vetllar i promoure el compliment del Codi Ètic i de Conducta de l’organització. Dins d’aquest, s’ha nomenat un Compliance Officer que tindrà les funcions executives d’ aquest òrgan.

– El Comitè de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació que vetlla pel compliment de legislació existent i promou les millors pràctiques en matèria de seguretat de la informació i de protecció de dades.

– La Direcció d’Auditoria Interna creada com una funció independent i objectiva per ajudar a la Comissió i al Consell d’Administració així com a tots els membres de l’organització en el compliment efectiu de les seves responsabilitats, impulsar la implantació del Sistema de Govern i Compliment i d’una gestió de riscs i control intern i millorar els processos i activitats.

 

La Comissió d’ Auditoria està formada per:

 • Albert Xalabarder Miramanda – President
 • Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L) – Secretari
 • Manuel Mas Sebastià – (por Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal

 

Regulació dels òrgans de govern

 

Tots els òrgans de govern de la Societat i el seu Grup tenen Reglaments d’obligat compliment que determinen els principis d’actuació, les regles per a la seva organització i funcionament, les competències i funcions, així com les normes de conducta dels seus membres.

 

 

Sistemes de Gestió certificats amb normes ISO

 

Tenim implantats Sistemes de Gestió Integrats de Qualitat, Medi ambient, Gestió Energètica i Gestió de la Seguretat de la Informació, certificats amb normes ISO 9001, 14001, 50001 i 27001, respectivament, amb l’entitat AENOR.

La nostra política integrada per als sistemes de gestió recull el ferm compromís per a la millora contínua de tot el que fem, el compliment de la legalitat, la qualitat del nostre servei, la satisfacció dels nostres clients, la millora del medi ambient i l’eficiència energètica i la seguretat de la informació.

La nostra política de seguretat de la informació proporciona orientació de com Nexus Energía afronta la gestió de la seguretat de la informació d’acord amb els requisits del negoci, les normes aplicables i les millores pràctiques en aquesta matèria i en protecció de dades, utilitzant com a marc de referència la norma ISO 27001.

Sistema de Compliment

 

El nostre Sistema de Compliment té com a objectiu establir una adequada gestió de la companyia de manera que les decisions preses estiguin en consonància amb els nostres principis ètics i amb el compliment de la legalitat i ajudi a crear valor en el nostre entorn i per a totes les nostres parts interessades. Forma part d’aquest Sistema el Codi Ètic i de Conducta dels professionals o de proveïdors i tota aquella normativa la responsabilitat de la qual recau en l’Òrgan de Compliment Penal.

 

Ètica i valors

 

La visió de Nexus Energía és la de ser un Grup energètic multinacional de referència i prestigi en totes les seves àrees d’activitat. Volem impulsar un canvi de model en el sector energètic a través de la innovació i de la qualitat dels nostres productes i serveis, orientant-nos cap al client amb un clar enfocament de professionalitat i servei. I tot això, creant valor per als nostres accionistes, professionals, col·laboradors i clientes, mitjançant una gestió socialment responsable i la contribució a la millora de l’entorn en el qual actuem.

El Codi Ètic i de Conducta té com a objectiu compartir el conjunt de valors i principis que han de guiar les nostres actuacions i decisions per mantenir uns estàndards d’ètica i integritat, tant per als professionals de Nexus com col·laboradors i proveïdors amb els quals ens relacionem.

En cas de dubte o voler comunicar un incompliment pot contactar amb el canal de comunicació habilitat a canal.eticoycumplimiento@nexusenergia.com

 

Política de Compliance

 

La Política de Compliance defineix els principis generals i compromisos en matèria de compliment que hem de tenir present en l’exercici de les nostres activitats i en les relacions amb els nostres grups d’ interès. Amb aquesta política es reafirma el compromís de tots els professionals i tercers amb els quals col·laborem amb els valors establerts en el nostre Codi Ètic i de Conducta.

Política Antisuborn i Anticorrupció

 

Aquesta Política és l’expressió formal de la voluntat del Consell d’Administració de Nexus i de tota l’organització en el seu conjunt, respecta de la seva intenció i ferm compromís en allò referent a prevenir, detectar i afrontar els possibles actes corruptes relacionats amb els negocis o activitats de l’Organització.