Sistema de Govern i Compliment

El Sistema de Govern i Compliment del Grup Nexus Energía té l’objectiu d’establir una adequada gestió de la companyia, promoure una cultura ètica i de compliment de la legalitat i normativa interna, i ajudar a crear valor de manera sostenible en el nostre entorn i per a les nostres parts interessades.

Es configura més enllà de les obligacions legals que pugui tenir Nexus Energía, des de la voluntat d’adoptar les millors recomanacions i bones pràctiques aplicables a la nostra organització.

Govern corporatiu

El Consell d’Administració considera que comptar amb un Sistema de Govern Corporatiu és imprescindible per a la creació de valor sostenible a Nexus. Comptar amb unes estructures i regles de funcionament apropiades, basades en els principis ètics i dirigides al compliment del nostre Propòsit i contribuint als reptes que hem d’afrontar en aspectes socials i mediambientals, és la base del nostre Sistema de Governança.

Escoltem els nostres grups d’interès i, per això, és una prioritat la millora contínua del nostre Sistema, incorporant les millors pràctiques existents, amb la supervisió i aprovació del Consell.

En l’actualitat, el nostre Sistema està format per les normes que regulen la societat i els diferents òrgans de govern del grup societari la matriu del qual és Nexus Energía, S. A., la Sostenibilitat, el sistema de compliment i el model de prevenció penal i la gestió de les activitats i processos. Entre aquesta podem trobar els Estatuts, el Propòsit i Valors, la Política de Sostenibilitat, la Política de Compliance, la del Sistema Intern d’Informació, la d’Antisuborn i Corrupció i el Codi Ètic i de Conducta dels professionals o de proveïdors, al costat d’una altra normativa que amplia i complementa aquestes normes, entre altres.

 

Òrgans de govern

 

Consell d’Administració

 

El Consell d’Administració, excepte en competències reservades legalment i estatutàriament a la Junta d’Accionistes, és el màxim òrgan de govern de la societat amb plena competència i disposa dels màxims poders per dirigir, representar i administrar la Societat i el seu Grup, d’acord amb el seu objecte social.

Sens perjudici de l’anterior, el Consell concentrarà la seva activitat en la definició, supervisió i control de les polítiques, estratègies i directrius generals, delegant la gestió i l’administració directa dels negocis ordinaris, així com la difusió, la coordinació i la implementació general d’aquestes polítiques i directrius, en els òrgans i/o consellers executius i l’alta direcció.

 

El Consell d’ Administració de Nexus Energia està format per:

 • Albert Xalabarder Miramanda – President
 • Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L.) – Vicepresident
 • Oriol Xalabarder Anglí – Vocal i Conseller Delegat
 • Javier Alonso Arrizabalaga (per Gaselec Diversificación, S.L.) – Vicesecretari
 • Hideki Kuramoto (per Mirai Power Europe Limited) – Vocal
 • Kotaro Kato (per Sojitz Corporation of Europe B.V.) – Vocal
 • Manuel Mas Sebastià (per Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal
 • Raimundo Fernández Montenegro Iglesias (per CE Energía Cartera, S.L.) – Vocal
 • Jacinto Planas Ros – Secretari no conseller

 

Comissió Executiva

 

La Comissió Executiva és un òrgan intern del Consell d’Administració, de caràcter permanent i amb funcions executives que, juntament amb el director general i l’equip directiu, reforcen la gestió de la societat. Aquesta comissió té delegades les facultats del Consell llevat d’aquelles legalment indelegables o en virtut del qual disposen els estatuts socials i el reglament del mateix Consell.

La Comissió Executiva està formada per:

 • Oriol Xalabarder Anglí
 • Hideki Kuramoto (per Mirai Power Europe Limited)
 • Javier Alonso Arrizabalaga – (per Gaselec Diversificación, S.L.)
 • Jacinto Planas Ros

 

 

Comissió d’Auditoria i Sostenibilitat

 

La Comissió d’Auditoria i Sostenibilitat com un òrgan intern permanent de caràcter informatiu i consultiu, sense funcions executives, amb facultats de supervisió, informació, assessorament,  especialitzat dins del seu àmbit d’actuació.

Les seves competències es concreten dins dels àmbits de la Sostenibilitat, el sistema de govern corporatiu i compliment, la gestió de riscos i control intern, la informació econòmica-financera i la no financera, l’auditoria interna i l’auditoria externa, entre d’altres.

 

De la Comissió en depenen:

– L’Òrgan de Compliment Penal com a òrgan col·legiat encarregat de supervisar el funcionament i el compliment del Sistema de Govern i Compliment, així com, de vetllar i promoure el compliment del Codi Ètic i de Conducta de l’organització. Dins d’aquest, s’ha nomenat un Compliance Officer que tindrà les funcions executives d’aquest òrgan.

– El Comitè de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació que vetlla pel compliment de legislació existent i promou les millors pràctiques en matèria de seguretat de la informació i de protecció de dades.

– La Direcció  de GRC i Auditoria Interna creada com una funció independent i objectiva per ajudar a la Comissió i al Consell d’Administració així com a tots els membres de l’organització en el compliment efectiu de les seves responsabilitats, impulsar la implantació del Sistema de Govern i Compliment i d’una gestió de riscs i control intern i millorar els processos i activitats.

-La Direcció de Sostenibilitat que impulsa, proposa, coordina i supervisa el desenvolupament de l’estratègia de sostenibilitat, la cultura corporativa sostenible, el compliment dels objectius i del Full de ruta de Sostenibilitat, la definició i identificació d’impactes, riscos i oportunitats i la coordinació del reporting en matèria de Sostenibilitat, entre altres activitats.

 

La Comissió d’Auditoria i Sostenibilitat està formada per:

 • Albert Xalabarder Miramanda – President
 • Luis Díaz Díaz (per a Candín Energía, S.L) – Secretari
 • Manuel Mas Sebastià – (per a Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal

Regulació dels òrgans de govern de Consell i Intern

 

Tots els òrgans de govern del Consell d’Administració i interns de la Societat i el seu Grup tenen Reglaments d’obligat compliment que determinen els principis d’actuació, les regles per a la seva organització i funcionament, les competències i funcions, així com les normes de conducta dels seus membres.

 

 

Sistema de Compliment

El nostre Sistema de Compliment té com a objectiu establir una gestió sostenible de Nexus i que les decisions preses siguin concordes als nostres principis ètics i valors, i al compliment de la legalitat i la normativa interna, i persegueixin la creació de valor en el nostre entorn i per a totes les nostres parts interessades. Aquest Sistema està sustentat en el nostre Propòsit, Codis Ètics i de Conducta per a professionals i proveïdors, la Política de Sostenibilitat, i en tota aquella altra normativa que els desenvolupa o complementa com, entre altres, la Política del Sistema Intern d’Informació, la Política de Compliance i la Política d’antisuborn i Anticorrupció.

 

Ètica i valors

 

El propòsit de Nexus Energia és acompanyar i empoderar a persones, empreses i ciutats pel camí de la transició energètica, impulsant així el canvi de la seva relació amb l’energia cap a un ús d’ella més responsable i eficient que contribueix a la descarbonització de la societat.

I aquest propòsit el volem aconseguir fonamentat en una cultura d’ètica, transparència, gestió responsable i de màxim compromís amb la sostenibilitat en els tres pilars: mediambiental, social i de govern.

I volem fer-ho amb autenticitat, demostrant la professionalitat, la responsabilitat i l’ètica en les nostres actuacions, establint una comunicació amb els nostres grups d’interès, entenent i responent de veritat a les seves necessitats i buscant l’evolució i millora contínua en tot el que fem.

El Codi ètic i de Conducta té com a objectiu compartir el conjunt de valors i principis que han de guiar les nostres actuacions i decisions per a mantenir aquesta cultura entre els professionals de Nexus així com entre els col·laboradors i proveïdors amb els quals ens relacionem.

Política de Sosteniblitat

La Política de Sostenibilitat de Nexus té com a objectiu establir quins són els principis rectors i compromisos en matèria de Sostenibilitat que han de vertebrar l’estratègia de Nexus, la gestió dels negocis i les activitats corporatives, la resta de les polítiques i normativa interna existents i les relacions amb els nostres grups d’interès, perseguint crear valor de manera sostenible.

 

Política del Sistema Intern d’Informació i Canal Ètic

 

En el Sistema Intern d’Informació de Nexus Energia comptem amb un canal de denúncies a fi de garantir un entorn ètic i que l’actuació de professionals i proveïdors estigui concorde als nostres valors i principis i sigui respectuosa en el compliment de la legalitat i normatives internes.

Aquest canal permet la denúncia de possibles o potencials irregularitats, il·lícits o conductes contràries a la legalitat o normativa interna, concretament:

 • Qualsevol incompliment o risc d’incompliment del Codi Ètic i de Conducta, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa i d’aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes penals de Nexus.
 • Accions o omissions que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o de qualsevol altre dret en els quals el Grup opera.
 • Infraccions penals o administratives greus o molt greus.

 

Tant el Sistema Intern d’Informació com el Canal garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques.

Aquest canal no és un servei d’atenció al client (canal d’atenció) i, per tant, no és la via per a realitzar reclamacions per part de clients de Nexus Energia o una altra empresa del Grup.

Les comunicacions al canal poden realitzar-se adjuntant el formulari de comunicació per escrit o verbalment a través dels canals habilitats.

Sense perjudici de les vies de comunicació del canal intern de Nexus Energia, l’interessat pot dirigir-se als canals externs de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant o davant les autoritats o organismes autonòmics competents.

Política de Compliance

 

La Política de Compliance defineix els principis generals i compromisos en matèria de compliment que hem de tenir present en l’exercici de les nostres activitats i en les relacions amb els nostres grups d’interès. Amb aquesta política es reafirma el compromís amb els valors establerts en el nostre Codi Ètic i de Conducta de tots els professionals i tercers amb qui col·laborem.

Política d’Antisuborn i Anticorrupció

 

Aquesta Política és l’expressió formal de la voluntat del Consell d’Administració de Nexus i de tota l’organització en el seu conjunt, respecte a la seva intenció i ferm compromís referent a prevenir, detectar i afrontar els possibles actes corruptes relacionats amb els negocis o activitats de l’Organització.

Sistemes de Gestió certificats amb normes ISO

 

Tenim implantats Sistemes de Gestió Integrats de Qualitat, Medi ambient, Gestió Energètica i Gestió de la Seguretat de la Informació, certificats amb normes ISO 9001, 14001, 50001 i 27001, respectivament.

La nostra política integrada per als sistemes de gestió recull el ferm compromís per a la millora contínua de tot el que fem, el compliment de la legalitat, la qualitat del nostre servei, la satisfacció dels nostres clients, la millora del medi ambient i l’eficiència energètica i la seguretat de la informació.

La nostra política de seguretat de la informació proporciona orientació de com Nexus Energía afronta la gestió de la seguretat de la informació d’acord amb els requisits del negoci, les normes aplicables i les millores pràctiques en aquesta matèria i en protecció de dades, utilitzant com a marc de referència la norma ISO 27001.