Política de Privadesa

Introducció

 

La protecció de les dades personals és un dels valors de la nostra empresa. Estem plenament compromesos amb el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent, essent aquest compliment un objectiu prioritari.

L’objectiu d’aquesta política és explicar-li com es tracten les dades personals dins del web de NEXUS ENERGÍA, formularis, apps i altres plataformes digitals o mitjans electrònics de la seva titularitat. Aquesta política és igualment aplicable, en allò que pogués afectar, al tractament de dades d’usuaris de xarxes socials sobre els quals NEXUS ENERGÍA fes un tractament de les seves dades i en funció de la seva relació amb NEXUS ENERGÍA.

Vostè podrà unir-se als grups que la nostra empresa té a diferents xarxes socials. L’usuari que es faci fan de l’empresa o membre d’algun d’aquests grups haurà d’acceptar les condicions d’ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent.

 

El responsable del tractament

 

El responsable del tractament de les seves dades personals és la nostra empresa: NEXUS ENERGÍA amb NIF A-62.332.580 i domicili a c/ Playa de Riazor, 12 OF. 1.5 – 28042 MADRID. NEXUS ENERGÍA garanteix el tractament de les dades personals amb la màxima reserva i de forma confidencial i només per a aquelles finalitats per a les quals s’hagi atorgat el consentiment o hagi estat informat, tot això de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”) i qualsevol altra normativa que resulti d’aplicació.

Las seves dades també podran ser tractades, en idèntiques condicions, per THE YELLOW ENERGY S.L.U., societat pertanyent al mateix grup empresarial, amb domicili al carrer Consell de Cent, 42 – 08014 – Barcelona (NIF B66027731).

NEXUS ENERGÍA, S.A. i THE YELLOW ENERGY S.L.U. han designat Delegat de Protecció de Dades, amb el qual l’usuari pot contactar per resoldre qualsevol dubte en el següent correu electrònic: privacidad@nexusenergia.com

 

Finalitats del tractament

 

La nostra empresa recapta les teves dades personals identificatives i de contacte amb la finalitat de gestionar la teva sol·licitud d’oferta o de petició d’informació, així com per a posar-nos en contacte amb tu per a qualsevol qüestió relacionada amb la teva sol·licitud per correu electrònic, ordinari, SMS o mitjançant contacte telefònic per a complir amb aquest objecte.

Qualsevol altra finalitat li serà comunicada abans de procedir al tractament de les seves dades en el corresponent enllaç habilitat a tal efecte.

Nexus Energía podrà utilitzar sistemes automatitzats i altres mitjans que permetin definir perfils d’usuaris amb l’objecte de realitzar ofertes, o accions de millora de serveis o productes, utilitzant per a tal fi informació pròpia, així com informació provinent de terceres fonts, si l’usuari així ho hagués consentit. De forma addicional, Nexus Energía podrà utilitzar les dades dissociades de l’usuari, preservant sempre el seu anonimat, inclús amb posterioritat al final de la relació, amb la finalitat d’usar-los dins dels seus sistemes de suport a la presa de decisions i gestió empresarial.

 

Terminis de conservació

 

Les seves dades es conservaran durant el termini establert en cada apartat del web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, o en qualsevol formulari, aplicació o altre mitjà pel qual s’hagués atorgat el seu consentiment, excepte que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de conservació i manteniment sota l’adequat bloqueig perquè la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, moment en el qual seran eliminats.

 

Legitimitat per al tractament de les seves dades

 

La base jurídica en la qual es basa el tractament de les seves dades pot ser l’execució d’un contracte, el compliment d’una obligació legal, el consentiment obtingut de l’usuari, o l’interès legítim, segons sigui aplicable en cada moment i de conformitat amb la normativa vigent.

Pot retirar o modificar el consentiment atorgat en qualsevol moment basant-se en els seus drets.

Si per a la realització d’alguna gestió del contracte o sol·licitut concreta fos necessari que l’usuari aporti dades de caràcter personal de persones diferents al titular, l’usuari els haurà d’informar prèviament i expressament del contingut d’aquesta política i obtenir el seu consentiment previ per al tractament de les seves dades.

L’accés i registre en les xarxes socials està prohibit als menors de catorze (14) anys, de forma que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial de NEXUS ENERGÍA, S.A. en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, NEXUS ENERGÍA, S.A. adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquest pàgina oficial NEXUS ENERGÍA, S.A. La companyia quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per part de menors i incapaços, essent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 

Destinataris de les dades personals i transferències internacionals

 

Les seves dades no seran venudes ni llogades.

Nexus Energía podrà donar accés a determinats proveïdors de serveis que realitzen determinades activitats per a la companyia, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. En cas de contractació de subministrament, les dades del client seran comunicades a l’empresa distribuïdora i són inclosos en un fitxer responsabilitat d’aquesta última, denominat Sistema d’informació de Punts de Subministrament, de conformitat amb allò disposat en la legislació vigent.

La companyia podrà informar de la situació d’impagament a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial i crèdit complint la normativa aplicable. També podrà cedir les dades a les autoritats i organismes competents en compliment de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin. Les dades relatives als possibles contractes de subministrament seran comunicades igualment a l’Administració Tributària per a les finalitats previstes en la Llei 58/2003 General Tributària o Llei 36/2006 de mesures per a la prevenció del frau fiscal. Igualment, en virtut del Real Decret 897/2017 pel qual es regulen entre altres qüestions la figura del consumidor vulnerable, Nexus Energía podrà comunicar les dades de clients en situació d’impagament a l’administració corresponent perquè aquesta determini la situació de vulnerabilitat.

En algunes ocasions, pot ser que les dades personals siguin comunicades o s’hi accedeixi per part d’empreses fora del territori de la Unió Europea. En aquestes situacions la nostra empresa aplicarà totes les mesures i controls per a garantir i protegir el tractament de les seves dades personals.

Les principals mesures que adopta la nostra empresa quan es realitza una transferència internacional de dades personals són la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea o, quan correspongui, qualsevol autoritat de control competent conforme a l’article 46 de l’RGPD, així com l’adhesió a Codis de Conducta o altres mecanismes de certificació aprovats de conformitat amb l’article 46 de l’RGPD. Pot sol·licitar la llista de proveïdors que tracten les dades en un tercer país a l’adreça privacidad@nexusenergia.com.

Les transferències de dades en xarxes socials com Facebook i Twitter, ubicades als Estats Units, a les quals els usuaris poden unir-se, estaran emparades en els mateixos mecanismes que s’indiquen en el paràgraf anterior.

S’informa l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de NEXUS ENERGÍA, S.A. en qualsevol xarxa social podrà ser coneguda pels altres usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de dita xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de NEXUS ENERGÍA, S.A. en les corresponents xarxes socials serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Respecte de l’ús de les xarxes socials, NEXUS ENERGÍA, S.A. comunica a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de les xarxes socials, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posterior utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant per part del titular de la xarxa social com per part de tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en virtut de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables als quals, a través de hiperenllaços, NEXUS ENERGÍA, S.A. remet als usuaris adherits a la pàgina oficial de Nexus Energía a les xarxes socials.

 

Exercici de drets

 

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de la nostra empresa, la legislació vigent li atorga els següents drets:

Dret d’accés: Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè d’acord amb les finalitats que l’hem informat.

Dret de rectificació: Vostè tindrà dret a poder rectificar qualsevol dada que sigui inexacte o incomplet.

Dret de supressió: Vostè podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres sistemes.

Dret d’oposició: Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació a les accions de màrqueting directe, així com per motius personals, excepte que la base del tractament sigui l’interès legítim.

Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en el cas que impugni la seva exactitud o quan sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les seves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. També quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i, quan sigui tècnicament possible, tindrà dret a sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Podrà exercir aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de la nostra empresa a través d’algun dels següents mitjans i acompanyant còpia del seu DNI o document equivalent:

  1. Mitjançant correu electrònic que haurà d’adreçar a l’adreça privacidad@nexusenergia.com
  2. Mitjançant correu postal adreçat a C/Consell de Cent, nº 42, 08014, Barcelona.

En el cas que tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

Vostè també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent a Espanya en matèria de protecció de dades.

 

Sobre seguretat de la informació

 

NEXUS ENERGÍA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’assolir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.